• KRYZYS WŚRÓD SYRYJSKICH UCHODŹCÓW W BUŁGARII

    Por En 22 de Enero de 2014

    W kon­se­kwen­cji kon­flik­tu w Syrii do Buł­ga­rii na­pły­nę­ła naj­więk­sza w hi­sto­rii fala uchodź­ców. Kraj, który nie był przy­go­to­wa­ny na tak ogrom­ną licz­bę gości i który wciąż ocze­ku­je na pomoc od kra­jów człon­kow­skich UE, le­d­wie radzi sobie z tą sy­tu­acją. Dla wielu sy­ryj­skich uchodź­ców po­dróż do Buł­ga­rii to przej­ście z desz­czu pod rynnę