• Równouprawnienie płci – jeśli nie w Unii, to gdzie?

  Por En 16 de Octubre de 2014

  Był sobie raz pewien mężczyzna u władzy, który przyrzekł kobietom więcej angaży. Przegrał już na starcie, nie walczył zażarcie. Teraz czas na Parlamentu nakazy.

 • "Zalegalizować wszystkie narkotyki!" - rzecze były policjant

  Por En 13 de Junio de 2014

  Tom Lloyd był po­li­cjantem przez 3 de­ka­dy. Eme­ry­to­wa­ny ko­men­dant, który przez wiele lat był świad­kiem po­na­rko­ty­ko­wych eks­ce­sów, stwier­dza, że to nie one, lecz prawo jest pro­ble­mem. Obec­nie pro­wa­dzi kam­pa­nię na rzecz wpro­wa­dze­nia zmian - jego zda­niem wszyst­kie nar­ko­ty­ki po­win­ny być le­gal­ne. Z Timem Lloy­dem po­tka­li­śmy się w jego domu w Cam­brid­ge.

 • Co zrobić, by dostać pracę w Brukseli?

  Por En 11 de Junio de 2014

  Ob­co­kra­jow­cy sta­no­wią 30% wszyst­kich miesz­kań­ców Bruk­se­li. Ty­sią­ce z nich to mło­dzi lu­dzie z ca­łe­go świa­ta. Są nie­zwy­kle zmo­ty­wo­wa­ni, wy­kształ­ce­ni, mają świet­ne CV, a mimo tego na­po­ty­ka­ją trud­no­ści ze zna­le­zie­niem pracy. Café Babel udało się do Bruk­se­li, aby po­pro­sić o rady dla mło­dych ludzi - rady, które mogą być bardzo cenne dla każdego, kto szuka pracy.

 • Czego wstydzi się Casablanca?

  Por En 4 de Junio de 2014

  Sidi Mo­umen to jeden z 500 slum­sów w Ca­sa­blan­ce. Po­cho­dzi stam­tąd 5 za­ma­chow­ców, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li naj­więk­szy atak ter­ro­ry­stycz­ny w hi­sto­rii Ma­ro­ka. Więk­szość Ma­ro­kań­czy­ków nigdy nie po­sta­wi tam swo­jej stopy. My jed­nak od­wie­dzi­li­śmy to miej­sce, roz­ma­wia­li­śmy z ludź­mi i przyj­rzeliśmy się Sidi Mo­umen w kon­tek­ście całej Ca­sa­blan­ki.

 • Rebecca taylor: co europa może zrobić dla młodych ludzi?

  Por En 13 de Mayo de 2014

  UE za­rzu­ca się, że nie dba o po­trze­by mło­dych. To jed­nak duże uprosz­cze­nie. Nie­któ­rzy po­sło­wie, tacy jak Re­bec­ca Tay­lor, na­praw­dę sta­ra­ją się po­pra­wić ja­kość życia eu­ro­pej­skiej mło­dzie­ży. Roz­ma­wia­li­śmy o tym, co w rze­czy­wi­sto­ści robi dla mło­dych ludzi UE, dla­cze­go praw­dzi­wy kon­takt z czło­wie­kiem jest lep­szy niż Twit­ter oraz za co ko­cha­my imi­gra­cję

 • Krakowski streetwork: odczarowywanie nowej huty

  Por En 2 de Mayo de 2014

  Do­ra­sta­nie to zło­żo­ny pro­ces nie­za­leż­nie od po­cho­dze­nia. Jeszcze trudniejszy jest on dla dzie­ci z ro­dzin z pro­ble­ma­mi, które nie mogą po­le­gać na swo­ich bli­skich, a życia uczy ich ulica. W Kra­ko­wie grupa wy­szko­lo­nych aktywistów Stre­etwork po­ka­zu­je mło­dym lu­dziom, że życie może być piękne i twórcze.

 • Komunistyczna wycieczka po Krakowie

  Por En 18 de Abril de 2014

  Ten rok jest sym­bo­licz­ny dla Pol­ski. Wła­śnie mija 25 lat od zbu­rze­nia Muru Ber­liń­skie­go i 10 lat odkąd kraj stał się człon­kiem UE. Dla Kra­kowa to dobry moment, żeby po­ka­zać, że jest kolorowy i z prztymrużeniem oka traktuje historię. Wsiadajcie do trabanta, jedziemy na wy­cie­czkę śla­da­mi ko­mu­ni­zmu!

 • MAX COOPER: KOMPUTERY i NATURA - MUZYKA

  Por En 7 de Abril de 2014

  Max Cooper zrobił doktorat z biologii obliczeniowej, na boku tworząc muzykę i dorabiając jako DJ. Kiedy obcięto fundusze na badania genetyczne w ramach jego habilitacji, zajął się muzyką na pełen etat. Po wydaniu stu kawałków i dekadzie na scenie klubowej, w końcu wydał swój pierwszy album. Co teraz ma w planach Max? Rozmowa o wolnej woli, nauce, komputerach i muzyce.

 • Członkowie euroParlamentu…nie uwierzysz o czym piszą!

  Por En 12 de Marzo de 2014

  Kto uważa, że politycy z Parlamentu Europejskiego to bezimienni biurokraci? To ludzie tacy jak my, i mamy na to dowody. Co tydzień Cafébabel przedstawi kolekcję najdziwniejszych lub najciekawszych tweetów, zamieszczonych przez kandydatów do Europarlamentu. Pokażemy Ci najciekawsze pomysły, błyskotliwość i niepoprawność polityczną, a przede wszystkim damy powody, aby zagłosować w majowych wyborach.

 • Uzbrojone oddziały opanowują lotniska na krymie: geopolityczna bomba zegarowa

  Por En 6 de Marzo de 2014

  300 za­ma­sko­wa­nych i uzbro­jo­nych męż­czyzn opa­no­wa­ło dwa lot­ni­ska na ukra­iń­skim Pół­wy­spie Krym­skim. Podczas gdy Rosja tylko do­da­je oliwy do ognia pod­że­ga­jąc se­pa­ra­ty­stycz­ne na­pię­cia w re­gio­nie, gdzie ro­syj­ska po­pu­la­cja sta­no­wi więk­szość, Krym stał się geo­po­li­tycz­ną bombą ze­ga­ro­wą.