• Co młodzi Europejczycy myślą o Wyborach?

    Por En 15 de Mayo de 2014

    Po­pro­si­li­śmy sied­mio­ro pew­nych mło­dych Eu­ro­pej­czy­ków o ana­li­zę wy­bo­rów, które od­bę­dą się mię­dzy 22 i 25 maja. Okazało się, że in­sty­tu­cje eu­ro­pej­skie to dla nich po­ję­cie abs­trak­cyj­ne, zaś media nie przy­czy­nia­ją się do po­głę­bie­nia stanu ich wie­dzy.