• Jean-Claude Juncker : weteran Unii (część 1.)

  Por En 22 de Julio de 2014

  Je­an-Clau­de Junc­ker zo­stał wy­bra­ny na prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej więk­szo­ścią gło­sów, które uzy­skał ani bez wy­raź­ne­go en­tu­zja­zmu, ani tu­mul­tu. Eu­ro­de­pu­to­wa­ni bar­dziej niż na kon­kret­ną osobę gło­so­wa­li jed­nak na de­mo­kra­ty­za­cję in­sty­tu­cji eu­ro­pej­skich. Jak nowy Bar­ro­so trafił na najwyższy stołek w Komisji?

 • Mundial 2014 : o kilka miliardów za dużo ?

  Por En 24 de Junio de 2014

  Mi­strzo­stwa świa­ta w piłce noż­nej na­le­żą do naj­bar­dziej zna­nych i ce­nio­nych wy­da­rzeń na na­szej pla­ne­cie. Za me­cza­mi stoją nie tylko gra­cze i sę­dzia, ale rów­nież cały sztab ludzi. Mun­dial 2014, wraz ze swoymi po­zy­tyw­ny­mi jak i ne­ga­tyw­ny­mi aspek­ta­mi, ma znacz­ny wpływ na go­spo­dar­kę. Na ten temat pojawiły się licz­ne, często sprzecz­ne, wnio­ski.

 • KLASYCZNA PLAYLISTA TYGODNIA

  Por En 20 de Junio de 2014

  Lato spra­wia, że mamy ocho­tę wy­sza­leć się w tłu­mie przed fe­sti­wa­lo­wą sceną. Ale mo­że­my też roz­ło­żyć się na tra­wie i po­słu­chać (być może po raz ko­lej­ny) kon­cer­tu El­ga­ra w wy­ko­na­niu Ja­cqu­eli­ne du Pré. Mniej pogo, za to tyle samo ży­wio­ło­wo­ści. Oto play­li­sta „kla­sycz­na” – do obia­du i na po­po­łu­dnie w parku, z iPo­dem.