• FRANCJA: ZIEMIA OBIECANA MŁODYCH TUNEZYJCZYKÓW

  Por En 30 de Junio de 2014

  W ciągu ostatnich la­t coraz wię­cej mło­dych Tu­ne­zyj­czy­ków opusz­cza swoją oj­czy­znę. Udają się do Fran­cji, aby tam kon­ty­nu­ować swoją ka­rie­rę. WIelu z nich to in­ży­nie­ro­wie i inni wy­kształ­ce­ni ab­sol­wen­ci szkół wyż­szych. Podczas spotkania w Paryżu pewnego majowego wieczoru opo­wie­dzie­li nam o swo­ich do­świad­cze­niach i tym, co skło­ni­ło ich do emi­gra­cji.

 • Hiszpanie w Brukseli: a ty do kiedy zostajesz?

  Por En 18 de Junio de 2014

  Kry­zys gospodarczy i wy­so­ki po­ziom bez­ro­bo­cia, z któ­ry­mi zmaga się Hisz­pa­nia, zmu­si­ły ty­sią­ce mło­dych ludzi do emigracji do innych części Eu­ro­py. Setki Hisz­pan wy­bra­ło Bruk­se­lę. Po­dej­mu­ją tam pracę za gło­do­we staw­ki, na śmie­cio­wych umo­wach i bez do­stę­pu do świad­czeń so­cjal­nych. Często są to prace po­ni­żej ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści.

 • kamp!: „chcemy, by ludzie tańczyli"

  Por En 9 de Junio de 2014

  Kamp! to elec­tro­po­po­we trio MADE IN PO­LAND. Po okre­sie asce­zy na pol­skiej sce­nie elec­tro - za­koń­czo­nej pu­bli­ka­cją pierw­sze­go al­bu­mu Kamp! (wy­twór­nia Brenn­nes­sel) w 2013 roku - na­resz­cie po­ja­wił się ze­spół gotów pod­bić eu­ro­pej­ską pu­blicz­ność. Pierw­szym eta­pem było Gro­nin­gen i od­by­wa­ją­cy się tam fe­sti­wal Eu­ro­so­nics 2014

 • Casablanca:  To nie jest kraj dla hipsterów

  Por En 5 de Junio de 2014

  Co dzieje się, kiedy w kraju o głęboko zakorzenionych, zupełnie odmiennych tradycjach kulturowych pojawia się zjawisko masowo powielane na Zachodzie? Zbieramy Was w podróż do świata marokańskich hipsterów z Casablanki, społeczności dużo bardziej złożonej i bogatej niż ich Zachodni odpowiednicy, choć do złudzenia ich przypominającej.