• Липсващото звено в дебата за управлението на еврозоната

  Por En 27 de Mayo de 2010
  За мен е очевидно, че дебатът е триъгълен – между Комисията, Европейския съвет и ЕЦБ, изключвайки един играч. Това е Европейският парламент. Председателят на Европейския съвет, Херман ван Ромпуй, предлага „кризисен кабинет”. Според него „няма достатъчна йерархия или органични връзки между основните играчи и основните институции”.
 • The Missing Link in the Eurozone Governance Debate

  Por En 27 de Mayo de 2010
  To me it is apparent that the debate is triangular – among the Commission, the ECB, and the European Council, leaving one player out. The European Parliament, that is. The President of the European Council Herman Van Rompuy proposed a “crisis cabinet”. He said that “there is not much hierarchy or organic links between the main players and the main institutions”.
 • Екзистенциалната криза на еврото – къде сбъркахме?

  Por En 20 de Mayo de 2010
  Не съм икономист. Но предупрежденията срещу сегашния подход на ЕС спрямо кризата на еврозоната идват от твърде много места. Правителството на Германия е начело на опитите да се ограничат колебанията в обменния курс на еврото. Първо, германският регулатор BaFin забрани едностранно необезпечените къси продажби на дългови инструменти на държави от еврозоната, без резултат.